ANİD

ANKARA NÖROİMMÜNOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇLARI

DERNEĞİN ADI

MADDE 1: DERNEĞİN ADI: “ANKARA NÖROİMMÜNOLOJİ DERNEĞİ''dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2: Derneğin Merkezi Ankara’dadır. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN AMAÇLARI

MADDE 3: Ankara Nöroimmünoloji Derneği kar amacı gütmeyen bir dernektir. Amaçları, nöroimmünolojik hastalıklara yönelik ve ilişkili alanlarda yapılan immünoloji çalışmalarını özendirmek, teşvik etmek, desteklemek, konuyla ilgili paydaşlar arasında işbirliğini sağlamak, bu amaçla bilimsel ve sosyal faaliyetler düzenlemek, eğitim etkinlikleri düzenlemek ve ilgili kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermektir.

BÖLÜM II

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

MADDE 4: Ankara Nöroimmünoloji Derneği (ANİD) aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir;

1. Ülkemizde nöroimmünoloji konusundaki temel bilimler ve klinik çalışmaları özendirmek ve desteklemek,

2. Nöroimmünoloji konusunda bilgiyi, farkındalığı, bu alanda eğitim görme, çalışma ve araştırma yapma isteğini arttırmak,

3. İlgili alanlarda ulusal ve uluslararası kurs, seminer, konferans, okul ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

4. Nöroimmünoloji konusunda yurtiçinde ve yurtdışında temel ve uygulamalı araştırmalar yapacak bilim insanlarını mali yönden desteklemek,

5. Nöroimmünoloji konusunda yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı katılımlarına mali destekte bulunmak,

6. Ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve katılmak, nöroimmünoloji konusunda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası paydaşlarla bilimsel işbirliği yürütmek,

7. Nöroimmünoloji konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel projelerin planlanması ve yürütülmesine destek olmak, konuyla ilgili taraflar arasında işbirliğini sağlamak,

8. İlgili kişi, kurum ve kuruluşlara nöroimmünoloji alanını tanıtmak ve bilgilendirmek,

9. Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda yayın yapmak,

10. Gerekli izinler alınmak şartıyla yurt içi ve dışından bağış kabul etmek,

11. Nöroimmünolojik hastalıklarla ilişkili çalışma alanlarında danışmanlık hizmeti vermek,

12. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

15. Dermeğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

BÖLÜM III

ÜYELİK BİÇİMLERİ, ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA KOŞULLARI

MADDE 5: Ankara Nöroimmünoloji Derneği’nde 2 tür üyelik bulunur;

1- Asil üye

2- Onursal üye

Asil üye Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ve müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan nöroimmünoloji alanında çalışan nörologlar ve immünologlar; diğer branşlardaki uzman doktorlar; ilişkili alanlarda en az 4 yıllık bir lisans programını bitirmiş biyologlar, genetikçiler, fizyoterapistler, medikal mühendisler, (nöroimmünoloji alanında) çalışmakta olan hemşireler ve diğer temel ve uygulamalı bilim alanlarında çalışan araştırmacılar asil üye olarak kayıt olabilirler.

Onursal üye Ülkemizde nöroimmünoloji alanının tanınması ve gelişmesi için maddi/manevi katkıda bulunan kişiler, nöroimmünoloji alanında çalışan ancak yurt dışında ikamet eden hekim ve araştırmacılar onursal üye olabilirler.

MADDE 6:Üyelik başvurusu ve üyeliğe kabul süreci aşağıdaki şekildedir;

1- Asil üye olmak isteyen kişiler üyelik formunu doldurarak, nöroimmünoloji alanında çalıştıklarını beyan ederler ve gerekli belgeleri ekleyerek üyelik başvurusu yapabilirler.

2. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak asil üyelik başvuruları, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır, sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

4- Onursal üyeler tanıma uygun kişiler arasından en az iki asil üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun tamamına olumlu kararıyla seçilir. Onursal üye olarak kabul edilen kişilere bu öneri bildirilir. Onursal üye olarak seçilmiş olan kişinin onayıyla üyelik işlemi tamamlanır.

5- Onursal üyeler dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar için oy kullanamazlar, yıllık üyelik ücreti ödemezler. Yönetim kurulu kararıyla derneğin amacına yönelik faaliyet alanlarındaki iş bölümünde görevlendirilebilirler.

MADDE 7: Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi ve yönetim kurulunun kararıyla çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 8: Aşağıdaki durumlarda dernek üyeliği sonlandırılır,

1. Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmak,

2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3. Derneğin işleyişini engelleyici davranışlarda bulunmak,

4. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

5. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

6. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespit edilmesi durumunda bu kişiler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılan kişiler Genel Kurula itiraz edebilirler.

BÖLÜM VI

DERNEĞİN ORGANLARI, KURULUŞLARI, YETKİ VE GÖREVLERİ

MADDE 9: Derneğin organları aşağıdaki şekildedir:

A. Genel Kurul

B. Yönetim Kurulu

C. Denetim Kurulu

D. Onur Kurulu

MADDE 10: Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir;

1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Dernek için gerekli olan taşınmaz mallarının satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7. Dernek hizmetlerinde görevli çalışanlar verilecek ücretler ve görevlendirilmiş çalışanlar ve üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması

9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10. Derneğin vakıf kurması,

11. Derneğin fesih edilmesi,

12. Dernek amaçları ve çalışma konuları ile ilgili kararlar almak,

13. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

14. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

15. Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

16. Genel Kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

17. Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 11:Genel Kurul toplantı düzeni, toplantıya çağrı usulü, gündemi, yönetimi ve karar yeter sayısı aşağıdaki şe

kildedir;

1. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organıdır. Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur,

2. Olağan genel kurul, 3 yılda bir Aralık ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır,

3. Genel kurul, oy hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise genel kurulda oy hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımı gerekir.

4. Genel Kurul toplantısına çağrı Yönetim Kurulu tarafından yapılır,

5. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler,

6. Çağrı Usulü :Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, çağrı usulünde belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

7. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılma ve oy verme hakkı bulunan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

8. Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek asil üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul, bu istekten sonraki otuz gün içinde, olağanüstü toplanır. Toplantı yeri, günü, saati ve gündemi en az 15 gün önce bir gazete ilanı ya da yazılı veya elektronik posta aracılığıyla üyelere duyurulur. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa en az bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantının yer, gün ve saati belirtilir.

9. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Toplantı yeri, günü, saati ve gündemi en az 15 gün önce bir gazete ilanı ya da yazılı veya elektronik posta aracılığıyla üyelere duyurulur. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa en az bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantının yer, gün ve saati belirtilir.

MADDE 12: Genel Kurul toplantısı aşağıdaki şekilde yürütülür;

1. Genel Kurulda oy hakkı bulunan üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının yanını imzalayarak Genel Kurul'a girerler.

2. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

3. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile bir yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

4. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

5. Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

6. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan ve oy hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ise toplantıya katılan ve oy hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

7. Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurullarının üye seçimleri gizli oylama, açık oy sayımı usulüyle yapılır. Gizli oylama yapıldığında, seçimde oy kullanacak üyeler için hazırlanarak Divan Heyet Başkanı tarafından mühürlenmiş oy pusulaları kullanılır.

8. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanan listedeki isimlerin yanında ayrılmış olan kısmı tekrar imzalamaları zorunludur. Her üye oyunu şahsen kullanmalıdır.

9. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yedi gün içinde yeni seçilen Yönetim Kurulu'na teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 13: Yönetim Kurulunun teşkili ve çalışma usulleri aşağıdaki şekildedir;

1. Yönetim Kurulu, yedi asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler,

2. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmiştir;

a. Yönetim Kurulu Başkanı: Başkan dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur ve bu amaçla yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir. Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve uygulanmasını sağlar, tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar. Başkan, tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden birine devredebilir.

b. Başkan Yardımcısı: Herhangi bir nedenle başkanın temsil yetkisini kullanmadığı durumlarda başkanlığa vekalet eder.

c. Genel Sekreter: İç ve dış yazışmaları hazırlar ve başkanla birlikte imzalar, yönetim kurulu gündemlerini hazırlar ve dağıtır, dernek defterlerinin uygun şekilde tutulmasını sağlar, genel başkanın verdiği diğer görevleri yürütür.

d. Sayman: Derneğin gelir-gider defteri, masraf dosyası, bütçe kesin hesap bilanço defteri ve demirbaş defterlerini tutar, yıllık bilanço hesaplarını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür, harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerini sağlar, dernek harcamalarını başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte yapar.

e. Üyeler: 3. Maddedeki çalışma alanlarının yürütülmesinde sorumlu olarak görev alırlar

3. Yönetim Kurulu dernek çalışmalarının kesintisiz ve koordinasyon içinde sürdürülmesi için aşağıdaki görevleri kendi içinde paylaşır. Bu görevlerden bazıları diğer Dernek üyelerine de tevdi edilebilir;

a. Dernek misyonunun geliştirilmesi,

b. Nöroimmünoloji Okulu düzenlenmesi,

c. Nöroimmünoloji Öğrenci Okulunun düzenlenmesi,

d. Bilimsel ve eğitim etkinliklerinin ve burs destek koşullarının değerlendirilmesi, eş güdümü, planlanması ve yürütülmesi,

e. Dernek web sayfasının yönetimi,

f. Bölgesel ve uluslararası örgütlerle ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi.

4. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

5. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda alınan oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerden yeteri kadarı Yönetim Kurulu asıl üyesi olarak göreve çağrılır.

MADDE 14: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir;

1. Kendi arasında iş bölümünü sağlamak, çalışma grupları oluşturmak. Yönetim Kurulu kararıyla tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda, değişik konularda çalışma grupları oluşturulabilir.

2. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına gerekli yetkileri vermek,

3. Derneğin amaçları doğrultusunda, resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla gerçek ve tüzel kişilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek

4. Yurt içi ve dışı bilimsel etkinlikler için dernek üyelerini görevlendirmek

5. Mali olarak destek talep edilen araştırmaları değerlendirmek, tam veya kısmi destek vermeyi kabul veya reddetmek

6. Mali destek verilmesi kabul edilen araştırmalar için uygun destek miktarını belirlemek

7. Yurt içi ve dışı bilimsel etkinliklere katılım için istenen mali destek taleplerini değerlendirmek, tam veya kısmi destek vermeyi kabul veya reddetmek

8. Öğrenci Okulları için öğrencilere verilecek burs miktarını belirlemek

9. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

10. Onursal üyeleri belirlemek

11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararları almak ve uygulamak,

12. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

13. Genel Kurulun verdiği yetki ve oy birliği ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni hakları tesis ettirmek, ücretli personel temin etmek

14. Bütçenin uygulanmasını ve derneğin amaçlarına uygun şekilde dengeli biçimde dağıtılmasını sağlamak,

15. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

16. Genel Kurulu toplantıya çağırmak

17. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

18. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

19. Yukarıdaki tüm maddeler için kararlar (14.Madde hariç) yönetim kurulunun oy çokluğu kararı ile alınmalıdır.

MADDE 15: Denetim Kurulu teşkili ve çalışma usulleri aşağıdaki şekildedir;

1. Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

2. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa eden üye veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda alınan oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerden yeteri kadarı Denetim Kurulu asıl üyesi olarak göreve çağrılır.

MADDE 16: Denetim Kurulu görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir;

1. Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,

2. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,

3. Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

MADDE 17:Derneğin İç Denetimi Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 18: Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından kapalı oyla 3 yıl için seçilen 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu, meslek onurunun korunması için her türlü tedbiri alır, gelen şikâyetleri dernek tüzüğü ve kanunlar çerçevesinde değerlendirerek sonucunu Yönetim Kurulu'na bildirir. Dernek Başkanı veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyesi bu toplantılara katılabilir, bilgi verebilir; fakat oy kullanamaz.

MADDE 19:Derneğin Borçlanma Usulleri Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

BÖLÜM V

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 20: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır;

1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, yıllık olarak da 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar

3. Dernek tarafından tertiplenen konferans, okul, sempozyum, kongre, konser, gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6. Derneğin, amacı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerinden elde edilen kazançlar,

7. Diğer gelirler.

BÖLÜM VII

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 21: Tüzük Değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Usulleri aşağıda belirtilmiştir;

1. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy verme hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

2. Çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılma ve oy verme hakkı bulunan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

3. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.

4. Genel Kurul tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

BÖLÜM VII

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

MADDE 22:Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiyesi ile ilgili usuller aşağıda belirtilmiştir; Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılma ve oy verme hakkı bulunan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 23: Tasfiye işlemleri ile ilgili işlemler aşağıda belirtilmiştir;

1. Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.

2. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

3. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ankara Nöroimmünoloji Derneği” ibaresi kullanılır.

4. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

5. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

6. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

7. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

8. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödemesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

9. Genel Kurul, dernek mallarını, parasını, alacaklarını amacına uygun bir başka dernek veya organizasyona veya bir başka meslek kuruluşuna devreder.

10. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir.

11. Tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

12. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

13. Tüm defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri derneğin defter ve belgelerini saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.

BÖLÜM VIII

HÜKÜM EKSİKLİĞİNDE UYGULAMA ESASLARI

MADDE 24:Bu tüzükte belirlenmemiş hususlarda yürürlükte bulunulan Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Derneğimizin;

Adı “Ankara Nöroimmünoloji Derneği”dir.

Merkezi Ankara’dır.

Şubesi açılmayacaktır.