ANİD

Ankara Nöroimmünoloji Derneği (ANİD) Bilimsel Toplantılara Katılım, Araştırma Ziyareti Bursları ve Araştırma Desteği Yönergesi

A. ANİD Bilimsel Toplantılara Katılım ve Araştırma Ziyareti Bursu

Bu destek nöroimmünoloji, nöroloji veya immünoloji alanlarında toplantılara katılacak veya bilimsel araştırma amaçlı ziyaretlerde bulunacak kişilere verilir. Destek kapsamında yolluk, yevmiye veya kayıt giderleri karşılanabilir. Verilecek desteğin üst limitleri (yurtiçi ve yurtdışı için) ANİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Başvurular ANİD Sekreterliği’ne yapılır. Gerekli belgeler e-posta yolu ile veya bir dosya içerisinde basılı olarak iletilebilir. Değerlendirme başvuruyu takiben yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında gerçekleştirilir. Değerlendirme sonucu adaylara e-posta yolu ile bildirilir. Başvuru dosyasında eksik veya yanlış bilgi bulunması halinde ilgili başvuru değerlendirmeye tabii tutulmaz.

Bilimsel Toplantı Katılım Bursu için başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Özgeçmiş ve yayın listesi,
 • Başvuru sahibinin katılmak istediği toplantı veya kongreye ait duyuru yazısı,
 • Başvuru sahibinin neden ilgili toplantı veya kongreye katılmak istediği ve ANİD desteğinden yararlanmak istediğine dair mektup,
 • Başvuran kişinin ANİD üyesi olmadığı durumda bir dernek üyesi tarafından yazılmış destek mektubu.

Bilimsel Araştırma Ziyareti Bursu için başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Özgeçmiş ve yayın listesi,
 • Araştırma ziyareti yapmak üzere gidilecek kurumdan davet/kabul yazısı,
 • Adayın neden ilgili araştırma ziyaretini yapmak istediği ve ANİD desteğinden yararlanmak istediğine dair mektup,
 • Başvuran kişinin ANİD üyesi olmadığı durumda bir dernek üyesi tarafından yazılmış destek mektubu,
 • ANİD desteği ile bilimsel çalışmalara katılan kişiler, ilgili çalışmaların yayınlanması durumunda, ilgili makale veya yazının teşekkür kısmında ANİD desteğinin belirtileceğini taahhüt eder.

B. ANİD Araştırma Desteği

Bu destek nöroimmünoloji alanında araştırma yapacak kişilere gerekli sarf malzeme, ekipman ve hizmet alımı sağlanması amacıyla verilir. Verilecek desteğin üst limiti ANİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Başvurular yılda iki kez (Ocak ayı sonuna kadar ve Haziran ayı sonuna kadar) ANİD Sekreterliği’ne yapılır. Gerekli belgeler e-posta yolu ile veya bir dosya içerisinde basılı olarak iletilebilir. Değerlendirme başvuru döneminin sonunda ANİD Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bilimsel jüri tarafından gerçekleştirilir. Değerlendirme sonucu adaylara e-posta yolu ile bildirilir. Başvuru dosyasında eksik veya yanlış bilgi bulunması halinde ilgili başvuru değerlendirmeye tabii tutulmaz. Proje başvurusu ANİD Araştırma Desteği Proje Öneri Formu doldurularak yapılır. Proje başvurusuna, insan veya hayvan örnekleri ile planlanan çalışmalar için etik kurul izin belgesi ve proje bütçesi oluşturulurken kullanılan proforma faturalar eklenmelidir.

Ankara Nöroimmünoloji Derneği (ANİD) Burs ve Bilimsel Destek Başvuru Kuralları ve Koşulları Yönergesi

1-      Ankara Nöroimmünoloji Derneği(ANİD) nöroimmünoloji alanında Dernek tüzüğünde belirlenmiş olan amaçlarını karşılayan alanlarda bilimsel destek taleplerini kabul eder ve değerlendirir.

2-      Aşağıda belirtilmiş olan alanlarda başvuru yapılabilir;

 1. ANİD’in düzenlediği okullar, kurs, seminer vb eğitim faaliyetlerine katılmak için yapılacak harcamalar,
 2. Yurt içi ve dışı diğer eğitim faaliyetleri ve bilimsel toplantılar için yapılacak harcamalar,
 3. Yurt içinde veya dışında bir merkezde yeni bir metot öğrenmek amacıyla yapılacak seyahat ve kalış sırasındaki giderler için yapılacak harcamalar
 4. Yurt içinde veya dışında bir merkezde nöroimmünoloji alanında bilgi ve görgü arttırmak amacıyla yapılacak seyahatler ve kalış sırasındaki giderler için yapılacak harcamalar
 5. Bilimsel araştırmanın tamamı veya bir bölümünde kullanılacak cihaz, sarf malzemesi, personel gibi ihtiyaçlar için yapılacak harcamalar,

3-      Verilecek desteklerin üst limitleri ANİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

4-      Gerekli belgeler e-posta yolu ile veya bir flash disk içerisinde kişisel olarak veya posta yolu ile ANİD Sekreterliği’ne iletilir. Başvuru alanları için dosyaya eklenmesi gerekli olan belgeler aşağıda ayrıca belirtilmiştir.

5-      ANİD sekreterliği tarafından başvuru sahibine e-posta veya SMS aracılığıyla belgelerin alındığını bildiren bir geri bildirim yollanır. Başvuru yapıldıktan sonraki 1 hafta içinde bu geri bildirim başvuru sahibine ulaşmamışsa dosyasının ANİD sekreterliğine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek ve belgelerinin tam olarak ANİD sekreterliğine ulaşmasını sağlamak başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

6-      Dosyada eksik veya yanlış belge olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirmeye alınmama nedenleri e-posta veya SMS aracılığıyla başvuru sahibine bildirilir. Böyle bir durumda eksikler tamamlandıktan sonra yapılacak başvuru yeni başvuru olarak kayda alınır.

7-      Dosyada etik kuralları ihlal eden bir belge yada bilgi bulunması durumunda durumANİD Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve karar e-posta veya SMS aracılığıyla başvuru sahibine bildirilir. Eğer etik kural ihlali olduğu kararı verilirse aynı araştırmacılar tarafından aynı konuda tekrar başvuru yapılamaz. Bu durumdaki araştırmacılar sonraki 5 yıl içinde herhangi bir alanda burs ve bilimsel destek başvurusundada bulunamazlar.

8-      Değerlendirme sürecinde dosya ANİD Yönetim Kurulunun kendi üyeleri yada diğer ANİD üyeleri arasından görevlendirdiği en az 2 hakem tarafından değerlendirilir. ANİD Yönetim Kurulunca gerek görülmesi durumunda dernek üyesi olmayan hakemlerin görüşüne de başvurulabilir.

9-      Değerlendirme başvuruyu takiben en geç 2 ay içinde ANİD Yönetim Kurulu’nda kesin olarak sonuçlandırılır.

10-  ANİD'ne yapılmış olan burs ve bilimsel destek başvurusu, bütün Yönetim Kurulu üyelerinin görüşü sözlü yada yazılı olarak alındıktan sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilir. Oy birliği yoksa değerlendirmenin yapıldığı toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazla üyenin oyuyla karar alınır.

11-  Sonuç tam destek verme, kısmi destek verme ya da destek vermeme şeklinde olabilir.

12-  Değerlendirme sonucu en geç iki hafta içinde başvuru sahibine e-posta yolu ile bildirilir.

13-  ANİD tarafından desteklenmesi kabul edilen araştırma projelerinde desteğin kabul edilmesinden itibaren her 6 ayda bir ‘6 aylık gelişme raporu’ ANİD sekreterliğine ulaştırılır.

14-  Destek olarak belirlenen miktarlar bildirilen ihtiyaca ve/veya 6 aylık gelişme raporlarının değerlendirilmesinden sonra peyderpey ödenir.

15-  Aynı kişinin eş zamanlı olarak en fazla iki destek talebi değerlendirmeye alınır.

16-  İki çalışması devam eden araştırmacılar için destek verilen bir alandaki çalışma tamamlandıktan sonra başka bir destek başvurusu yapılabilir.

17-  ANİD’in düzenlediği okullar, kurs, seminer vb eğitim faaliyetlerine katılmak için verilen desteklerde ‘bitirme raporu’ yazılması gerekmez. ANİD tarafından desteklenen diğer tüm alanlarda, desteğe konu olan işin tamamlanmasının ardından ANİD Yönetim Kurulu’na hitaben bir ‘bitirme raporu’ yazılır. Bu raporda desteğin ne şekilde ve ne miktarda kullanıldığı belgelendirilmelidir. ‘Bitirme raporu’ Yönetim Kurul’unda onaylandıktan sonra destek süreci tamamlanmış olur.

18-  ANİD tarafından desteklenen bir proje anlaşılmış olan sürede tamamlanmazsa, sorumlu araştırmacı tarafından tamamlanamama nedenleri bir raporla Dernek Yönetim Kuruluna bildirilir. Bildirilen nedenler ANİD Yönetim Kurulunca haklı bulunursa ek süre verilir.

19-  Desteklenen bir projenin tamamlanmaması veya tamamlanamama nedenleri için geçerli gerekçeler bildirmemesi veya tamamlandığı halde bitirme raporu gönderilmemesihalinde projelerin durumu ANİD Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Destek başvurusunun kabulü sırasında geçerli olan ve karşılıklı anlaşılan koşullara ve sorumluluklara uyulmadığına karar verilirse, verilmiş olan destek araştırmacılardan geri talep edilebilir, gerekirse kanuni yollara baş vurulabilir.

20-  ANİD tarafından desteklendiği halde destek alan projesini haklı olmayan nedenlerle tamamlamadığına karar verilen araştırmacılar sonraki 5 yıl içinde aynı proje yada farklı bir proje için destek başvurusunda bulunamazlar.

21-  Ankara Nöroimmünoloji Derneğine burs ve bilimsel destek başvurusu yapan herkes, desteğe konu olan işi tamamlamamaları durumunda ANİD Yönetim Kurulunun vereceği desteğin geri ödenmesi, kanuni yollara başvurulması vb tüm kararlarını tartışmasız kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar

22-  ANİD desteği ile yapılan bilimsel çalışmaların yayınlanması durumunda, tez, makale ve/veya bildirinin teşekkür kısmında ANİD’nin desteği belirtilmelidir.

23-  ANİD logosunun kullanımıANİD Yönetim Kurulunun izniyle mümkündür.

Başvuru alanları için dosyaya eklenmesi gerekli olan belgeler

1- ANİD’in düzenlediği okullar, kurs, seminer vb eğitim faaliyetlerine katılmak için başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (Ek 1),
 2. Başvuru sahibinin katılmak istediği toplantıda yapacağı bir sunum varsa bunu gösteren belgeler.
 3. Kimlik bilgileri, öğrenciler için okul kimliği

 

2- Yurt içi ve dışı diğer eğitim faaliyetleri ve bilimsel toplantılara destek için başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (Ek 1),
 2. Başvuru sahibinin neden ilgili toplantıya katılmak istediğine dair açıklama mektubu
 3. Başvuru sahibinin katılmak istediği toplantıda yapacağı bir sunum varsa bunu gösteren belgeler.
 4. Kimlik bilgileri, öğrenciler içinokul kimliği

3- Yurt içinde veya dışında bir merkezde yeni bir metot öğrenmek amacıyla yapılan destekbaşvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (Ek 2),
 2. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 3. Gidilecek kurumdan davet/kabul yazısı,
 4. Adayın hangi alanda, ne kadar süre ile çalışacağını ve bunun kendisi ve ülkemiz açısından nasıl bir yarar sağlayacağını belirten niyet mektubu,
 5. Başvuru sahibini şahsen tanıyan yetkili en az bir kişiden destek talebine konu olan eğitim için uygun bir aday olduğunu bildiren bir referans mektubu,
 6. Başvuran kişinin Ankara Nöroimmünoloji Derneği’nin üyesi olmadığı durumda iki dernek üyesinin referansmektubu.

 

4- Yurt içinde veya dışında bir merkezde nöroimmünoloji alanında bilgi ve görgü arttırmak amacıyla yapılacak seyahatler için yapılan destekbaşvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (Ek 2),
 2. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 3. Gidilecek kurumdan davet/kabul yazısı,
 4. Adayın hangi alanda, ne kadar süre ile çalışacağını ve bunun beklenen yararlarını belirten niyet mektubu,
 5. Başvuru sahibini şahsen tanıyan yetkili en az bir kişiden destek talebine konu olan ziyaret için uygun bir aday olduğunu bildiren bir referans mektubu,
 6. Başvuran kişinin Ankara Nöroimmünoloji Derneği’nin üyesi olmadığı durumda iki dernek üyesinin referansmektubu.

 

5- Bilimsel araştırmanın tamamı veya bir bölümünde kullanılacak cihaz, sarf malzemesi, personel gibi ihtiyaçlar için yapılacak harcamalar için yapılan destek başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (Ek 3),
 2. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 3. Araştırma projesi örneği,
 4. Talep edilen desteğin araştırmanın hangi giderlerinde kullanılacağını anlatan bir açıklama yazısı
 5. Araştırma bütçesi ve yapılacak olan alımlar için gerekli olan bütün proforma faturalar
 6. Araştırma projesiyle ilişkili olarak önemli bulunan en az üç adet makale örneği
 7. İnsan veya hayvan örnekleri ile planlanan çalışmalar için etik kurul izinbelgesi
 8. Başvuru sahibini şahsen tanıyan yetkili en az bir kişiden referans mektubu,
 9. Başvuran kişinin Ankara Nöroimmünoloji Derneği’nin üyesi olmadığı durumda iki dernek üyesinin referansmektubu.