ANİD

Temel ve Klinik Nöroimmünoloji

Temel ve Klinik Nöroimmünoloji

Prof. Dr. Rana KARABUDAK,Prof. Dr. Dicle GÜÇ

İçindekiler

Kısım I. Temel İmmünoloji

1. Santral sinir sistemi immünolojisi……………………………….….…..19
Rana Karabudak
2. Doğal immünite………………………………………………….….…..27
Suzan Çınar, Günnur Deniz
3. Edinsel immünite……………………………………………….…….…47
Dicle Güç
4. Sitokinler ve kemokinler……………………………………….…….…69
Güneş Esendağlı
5. İnflamasyon ve inflamazom…………………………………….……....85
Sacit Altuğ Kesikli
6. İmmün tedavinin ilkeleri………………...………………….…………105
Emin Kansu
7. Kök hücre biyolojisinde ve klinik kullanımında güncel gelişmeler…...109
Emin Kansu
8. Otoimmünitenin temel mekanizmaları………..…………………….…117
İshak Özel Tekin
9. HLA-MHC Sistemi……………………………..……………...….…..127
Füsun Özmen
10. Santral ve periferik sinir sisteminde miyelin………….……………… 139
Münife Neyal
11. Nöroimmünolojide hayvan modelleri…………………………...…….153
Aslı Tuncer-Kurne ve Güliz Sayat
12. Miyastenia gravis modeli………………………………………...…....165
Canan Ulusoy ve Erdem Tüzün

Kısım II. Multipl Skleroz

13. Klinik nöroimmünolojiye giriş……………………………...…………177
Rana Karabudak
14. Multipl sklerozda epidemiyoloji: Genetik ve çevre ……………………181
Orhun H. Kantarcı
15. Multipl skleroz: İmmünopatogenetik özellikler………………………..191
Egemen İdiman
16. Multipl skleroz: Patolojik özellikler………………………………...…205
Ayşe Altıntaş, Sinem Yazıcı ve Ayşe Deniz Elmalı
17. Multipl skleroz: Klinik özellikler ve seyir………….……………….…223
Ömer Faruk Turan
18. Tümefaktif multipl skleroz……………………………………….… …229
Ayşe Altıntaş, Mecbure Nalbantoğlu ve Gökçen Gözübatık-Çelik
19. Nörolojik hastalıklarda otoantikorlar……………………… ………….239
Sibel P. Yentür ve Güher Saruhan Direskeneli
20. Multipl Skleroz: Tanı Kriterleri………………………………….… …259
Caviz Boz
21. Beyin omurilik sıvısı ve beyin bariyerleri……………………….… ….265
Hayrettin Tumani
22. Multipl sklerozda tanısal testler: Uyarılmış potansiyeller…………. ….287
Nefati Kıyıoğlu
23. Multipl skleroz: Ayırıcı Tanı………………………………….……….303
Aysun Ünal ve Keriman Oğuz
24. Multipl skleroz: Semptomatik tedaviler……………………….……….325
Hüsnü Efendi
25. Multipl skleroz: Bilişsel tedavi……………………………….………..337
Serkan Özakbaş ve Bilge Piri Çınar
26. Multipl skleroz: İmmünomodülatör tedaviler…………………….……345
Serkan Özakbaş
27. Multipl skleroz: İmmünosupressif tedaviler……………………….…..361
Ayşe Sağduyu Kocaman
28. Multipl skleroz: Kombine tedaviler……………………………………373
Bedile İrem Tiftikcioglu ve Yaşar Zorlu
29. Multipl skleroz: Oral tedaviler ……………………………………...…385
Murat Kürtüncü
30. Multipl skleroz: Adezyon molekülü aracılı tedaviler ………………….401
Cennet Nalan Soyder ve Yaşar Zorlu
31. Multipl skleroz: Plazma değişimi ve IVIg tedavisi…………………….419
Canan Yücesan
32. Nörolojik hastalıklarda IVIg kullanımı ve plazma değişimi…………...425
Muhteşem Gedizoğlu
33. Egzersiz fizyoterapi ve multipl skleroz……………..………………….441
Yeliz Salcı ve Kadriye Armutlu
34. Multipl sklerozda biyobelirteçlerin tanı ve prognozdaki önemi…..…....461
Tumiçin Avşar, Uğur Uygunoğlu, Aksel Siva ve Eda Tabir Turanlı

Kısım III. Diğer Nöroimmünolojik Hastalıklar

35. Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) ………………………….475
Demet Yandım Kuşcu
36. Nöromiyelitis optika…………………………………….……………..487
Burcu Altunrende ve Gülşen Akman Demir
37. PML ve immün rekonstitüsyon inflamatuar sendromu………………...499
Murat Terzi
38. Limbik ensefalitler …………………………………….………………511
Erdem Tüzün
39. Paraneoplastik nörolojik sendromlar…………………………………..521
Burcu Altunrende, Gülşen Akman Demir ve Erdem Tüzün
40. Primer santral sinir sistemi vasküliti…………………………….……..537
Nihal Işık
41. Otoimmün nöromusküler kavşak hastalıkları…………………….…....545
Güher Saruhan-Direskeneli ve Feza Deymeer
42. İnflamatuvar kas hastalıkları……………………………………..…….569
Hacer Durmuş ve Z. Piyare Oflazer
43. Guillain-Barre sendromu ve diğer akut inflamatuar nötropatiler…...….583
Yeşim Gülşen Parman ve Aslı Kıyat-Atamer
44. Kronik inflamatuar nöropatiler…………………………………...……591
Kayıhan Uluç
45. İmmün aracılı otonomik nöropatiler…………………………...………609
İhsan Şükrü Şengün
46. Paraproteinemik nöropatiler…………………………………..…..…...617
Sevim Erdem Özdamar
47. İzole santral ve periferik sinir sistemi vaskülitleri…………….....…..…623
Ersin Tün
48. Nörobehçet sendromu…………………………………………..…..….631
Uğur Uygunoğlu, Sabahattin Saip ve Aksel Siva
49. Santral sinir sistemi enfeksiyonları: Menenjit ve ensefalit……...……...645
Gökhan Metan
50. HIV’in nörolojik komplikasyonları………………………….…….…..663
Gülşen Özkaya Şahin
51. Post-streptokokkal hareket bozuklukları………………………………689
Sevda Erer Özbek
52. Nörosarkoidoz…………………………………………………………695
Belgin Koçer ve Ceyla İrkeç
53. Nöro-Sjögren sendromu……………………………………….………719
Umut Kalyoncu, Aslı Tuncer-Kurne ve Kader Karlı-Oğuz
54. Lyme nöroborreliozu………………………………………..…………731
Sibel Canbaz Kabay
55. Aterosklerozda immün sistemin rolü………………………..…………743
Münire Kılınç-Toprak
56. Serebrovasküler hastalıkların immünolojik özellikleri………..……….781
Müge Yemişci Özkan
57. Alzheimer hastalığında immün sistemin yeri…………………….…….787
Levent Sinan Bir
58. Anti-GAD ile ilişkili nörolojik hastalıklar……………………………..795
Özlem Çelebi ve Esen Saka
59. Hashimoto ensefalopatisi………………………………………...…….805
Nur Yüceyar
60. Hiperirritabilite sendromları…………………………………..……….817
Çağrı Mesut Temuçin
61. Nadir görülen nöroimmünolojik sendromlar……………..…...……….823
Ayşe İlksen Çolpak

Kısım IV. Nöroimmünolojide Özel Durumlar

62. Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde nöroimmünolojik hastalıklar….....833
Ömer Faruk Aydın ve Banu Anlar
63. Çocukluk çağının inflamatuar demiyelinizan hastalıkları…………..….861
Egeman İdiman
64. Gebelik immünolojisi………………………………………………….871
Özlem Taşkapılıoğlu